Για να μεταδημοτεύσει κάποιος στο Δήμο Θεσσαλονίκης μπορεί να εξυπηρετηθεί στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης που εδρεύει στην οδό Βασιλέως Γεωργίου Α’ 1, 1οςόροφος, τηλ. 2313317430, 2313317432, 2313317432, 2313317438 καθώς και σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. 

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που χρειάζεται να κατατεθούν από τον ενδιαφερόμενο στην εν λόγω Διεύθυνση είναι τα εξής:

Α. Για έγγαμους

Αιτήσεις των ενδιαφερομένων (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης). Εάν υπάρχουν ενήλικα άγαμα παιδιά που επιθυμούν να μεταδημοτεύσουν, πρέπει να υπάρχουν και αιτήσεις αυτών μαζί με υπεύθυνες δηλώσεις άρθρου 8, Ν. 1599/1986 περί αγαμίας τους (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης).

Να σημειωθεί ότι: κάθε ενήλικο άτομο αιτείται μεταδημότευση αυτοπροσώπως και μόνο ή εξουσιοδοτώντας τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία, από Κ.Ε.Π, ή Δημόσια Αρχή.

Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που μεταδημοτεύουν (αναζητείται από την υπηρεσία μας). Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρονται για αμφότερους τους συζύγους πλήρη τα Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου. Στην περίπτωση που αυτά δεν αναφέρονται, απαιτείται Ληξιαρχική Πράξη Γάμου από το Ληξιαρχείο όπου αυτός έχει καταγραφεί. Στην περίπτωση που ένας ή και οι δυο σύζυγοι έχουν τελέσει προηγούμενους γάμους απαιτείται η ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη τη λύση του κάθε γάμου. Σε περίπτωση θανάτου οποιουδήποτε μέλους – συζύγου ή τέκνων απαιτείται και η Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του. Για αλλοδαπούς συζύγους απαιτείται πιστ/κο γέννησης, πιστ/κο λύσης προηγούμενων γάμων και πιστ/κο τυχόν τέκνων όλα μεταφρασμένα και επικυρωμένα με σφραγίδα Χάγης. Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν, στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία:

α) εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των δύο προηγούμενων ετών (από την υποβολή της αίτησης) με διεύθυνση κατοικίας – όχι επαγγελματικής δραστηριότητας- εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης και του τελευταίου λογαριασμού ΔΕΗ ή ΟΤΕ ή ΕΥΑΘ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θεσσαλονίκης, π.χ. αν η αίτηση υποβληθεί εντός του έτους 2018, χρειάζεται τα εκκαθαριστικά του 2016 και 2017 καθώς και ο τελευταίος λογαριασμός του 2018.

ή

β) Προ διετίας λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θεσσαλονίκης, τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και έναν ενδιάμεσο λογαριασμό Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θεσσαλονίκης

ή

 γ) Αντίγραφου μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας με έναρξη προ διετίας τουλάχιστον στο όνομα του ενδιαφερόμενου και διεύθυνση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επικυρωμένο από την αρμόδια Εφορία καθώς και τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή του ιδιοκτήτη με την ίδια διεύθυνση.

Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο Θεσσαλονίκης.

Στην περίπτωση που ο ένας σύζυγος είναι ήδη δημότης του δήμου Θεσσαλονίκης και ο άλλος σύζυγος επιθυμεί τη μεταδημότευσή του από τον δικό του δήμο εγγραφής στο Δήμο Θεσσαλονίκης δεν απαιτείται να προσκομίσει δικαιολογητικά διετούς κατοικίας.

 Β. Για άγαμους

  1.  Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης) 
  2. Ατομικό Πιστοποιητικό Γεννήσεως του ενδιαφερόμενου (αναζητείται από την υπηρεσία μας).
 Αποδεικτικά στοιχεία για την τουλάχιστον διετή μόνιμη κατοικία αυτών που πρόκειται να μεταδημοτεύσουν. Η απόδειξη της διετούς κατοικίας γίνεται με την προσκόμιση στην Υπηρεσία:
 

 α) εκκαθαριστικά σημειώματα Εφορίας των δύο προηγούμενων ετών (από την υποβολή της αίτησης) με διεύθυνση κατοικίας – όχι επαγγελματικής δραστηριότητας – εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης και του τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θεσσαλονίκης. π.χ αν η αίτηση υποβληθεί εντός του έτους 2018, χρειάζεται τα εκκαθαριστικά του 2016 και 2017 καθώς και ο τελευταίος λογαριασμός του 2018. 

ή

β) Προ διετίας λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θεσσαλονίκης, τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και έναν ενδιάμεσο λογαριασμό Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θεσσαλονίκης. 

ή

 γ) Αντίγραφου μισθωτηρίου συμβολαίου κατοικίας με έναρξη προ διετίας τουλάχιστον στο όνομα του ενδιαφερόμενου και διεύθυνση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επικυρωμένο από την αρμόδια Εφορία καθώς και τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή του ιδιοκτήτη με την ίδια διεύθυνση. 

Οι άγαμοι μπορούν να προσκομίσουν δικαιολογητικά διετούς κατοικίας και στο όνομα των γονέων τους. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο Θεσσαλονίκης. 

Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8, Ν. 1599/1986 περί αγαμίας (σχετικό έντυπο υπάρχει στην Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης).

Γ. Για διαζευγμένους

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (σχετικό έντυπο υπάρχει στη Διεύθυνση Δημοτικής Κατάστασης). 
  2. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από το Δήμο ή την Κοινότητα που αυτός μεταδημοτεύει (αναζητείται από την υπηρεσία μας). Στο πιστοποιητικό αυτό θα πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη Ληξιαρχικά Στοιχεία Γάμου και της λύσης του. Στην περίπτωση που αυτά δεν αναφέρονται, μπορεί να προσκομιστεί η Ληξιαρχική Πράξη Γάμου από το Ληξιαρχείο όπου έχει καταγραφεί ο γάμος, με καταχωρημένη στο περιθώριο τη λύση του. Στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλοι προηγούμενοι γάμοι απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου με καταχωρημένη τη λύση για κάθε προηγούμενο γάμο.

 Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους αιτείται και τη μεταδημότευση του /των ανηλίκων τέκνων και την εγγραφή τους στην οικογενειακή του μερίδα λόγω άσκησης επιμέλειας ή γονικής μέριμνας τέκνων, οφείλει να προσκομίσει: 

α) εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό, το ιδιωτικό συμφωνητικό των δύο γονέων περί επιμέλειας τέκνων και τη δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό 

β) εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία, τη δικαστική απόφαση επιμέλειας και πιστοποιητικό γραμματείας του Πρωτοδικείου ότι δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα κατά της απόφασης αυτής.


3. Στην περίπτωση που ο ένας από τους δύο συζύγους αιτείται και τη μεταδημότευση του /των ανηλίκων τέκνων και την εγγραφή τους στην οικογενειακή του μερίδα λόγω άσκησης επιμέλειας ή γονικής μέριμνας τέκνων, οφείλει να προσκομίσει: α) εφόσον το διαζύγιο είναι συναινετικό, το ιδιωτικό συμφωνητικό των δύο γονέων περί επιμέλειας τέκνων και τη δικαστική απόφαση λύσεως του γάμου που επικυρώνει το ιδιωτικό συμφωνητικό β) εφόσον το διαζύγιο εκδίδεται κατ΄ αντιδικία, τη δικαστική απόφαση επιμέλειας και πιστοποιητικό γραμματείας του Πρωτοδικείου ότι δεν ασκήθηκαν ένδικα μέσα κατά της απόφασης αυτής.

α) εκκαθαριστικα σημειώματα Εφορίας των δύο προηγούμενων ετών (από την υποβολή της αίτησης) με διεύθυνση κατοικίας – όχι επαγγελματικής δραστηριότητας – εντός του Δήμου Θεσσαλονίκης και του τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θεσσαλονίκης. π.χ αν η αίτηση υποβληθεί εντός του έτους 2009, τα εκκαθαριστικά του 2007 και 2008 καθώς και ο τελευταίος λογαριασμός του 2009. 

ή 

β) Προ διετίας λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θεσσαλονίκης, τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και έναν ενδιάμεσο λογαριασμό Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου και με διεύθυνση κατοικίας εντός του δήμου Θεσσαλονίκης. 

ή 

γ) Αντίγραφου μισθωτήριου συμβολαίου κατοικίας με έναρξη προ διετίας τουλάχιστον στο όνομα του ενδιαφερόμενου και διεύθυνση στο Δήμο Θεσσαλονίκης, επικυρωμένο από την αρμόδια Εφορία καθώς και τελευταίου λογαριασμού Δ.Ε.Η ή Ο.Τ.Ε ή Ε.Υ.Α.Θ ή κινητής τηλεφωνίας στο όνομα του ενδιαφερόμενου ή του ιδιοκτήτη με την ίδια διεύθυνση. 

Τα αποδεικτικά στοιχεία διετίας μπορούν να υποβάλλονται σε φωτοτυπίες και συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου για τη συνεχή από διετίας κατοικία του στο Δήμο Θεσσαλονίκης.